Náš lektorský tým

Mgr. MgA. Eva Čechová Ph.D.

lektorka Divadelní improvizace a Živého slova

Pedagog DAMU, lektorka a koordinátorka kurzu Kreativní pedagogika při Katedře autorské tvorby a pedagogiky.

Výuce herectví a improvizace se věnuje už od roku 2000, kdy byla zakládajícím členem První pražské improvizační ligy. V práci se skupinou kombinuje svou improvizační zkušenost se short forms Divadelních sportů (Theatre sports) a psychosomaticky orientovanou volnou improvizací. Dále se zabývá autorským a dokumentárním divadlem, herectvím, režií a klaunérii. Vzdělávání pedagogů v psychosomaticky změřených kurzech osobnostního rozvoje a  komunikace rozvíjela na katedrách bohemistiky Pedf Ústí nad Labem a FFUK v Praze.

“Mou největší školou bylo studium u prof. Ivana Vyskočila a dalších jedinečných pedagogů na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, kde dodnes působím. Jde o celostní přístup k přirozenému projevu opřený o objevování individuálních možností řeči, pohybu, hlasu a tvorby. Je to proces neustálého znovuoživování vlastní autenticity a právě tohle mě v divadle i v práci s druhými nejvíc zajímá. Myslím, že je důležité tyhle principy předávat dál.”

MgA. Martina Kafková

lektorka Hlasové propedeutiky (individuální i skupinové)

Absolventka Katedry Autorské tvorby a pedagogiky DAMU a pěveckého a muzikálového oddělení Konzervatoře  Jaroslava Ježka. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2000.

“Zvědavost nám otevírá dveře k novým možnostem” … “Práci učitele přirovnávám k hledání pokladu. Není důležité,  jak moc jsme talentovaní, ale jak dobře sami sobě rozumíme. I když vím, že není v mých silách naučit všechny všechno, snažím se otevírat nové dveře a jeli třeba, vstupuji do nich spolu se studentem. Vždy podporuji, jsem laskavá a empatická. Dávám přednost hledání vlastního autentického projevu před nápodobou.”

MgA. Václava Křesadlová Ph.D.

Lektorka mnoha kurzů Ateliéru živé pedagogiky a tvorby.
Dlouhodobě se  zabývá pedagogikou, uměním a osobnostním rozvojem. Po střední pedagogické škole vystudovala Výchovnou dramatiku, Autorskou tvorbu a pedagogiku, kde studovala také doktorské studium, vše na Divadelní fakultě AMU. Pracovala jako asistentka na DAMU (obory dialogické jednání, herecká propedeutika) a učitelka oboru drama na konzervatoři. Dále pracovala v terapeutické komunitě jako arteterapeutka, dramaterapeutka i jako terapeutka ve službách. Nyní má svou vlastní praxi v oboru individuálního poradenství v oblasti osobnostního rozvoje. Formou celoživotního vzdělávání si navýšila kvalifikaci o terapeutické minimum a v současné době je před dokončením dlouhodobého terapeutického výcviku v hlubinné analýze (dle C.G. Junga). Ve své praxi snoubí zkušenosti s pedagogikou, aktivní tvorbou divadelních představení, psychoterapií a osobnostním rozvojem. Aktivně se účastní mnoha konferencí i zajímavých mezioborových projektů (např. Filosofie experimentu, Jevištní imaginace…), jako lektorka pedagogicky působí i při divadelních festivalech. Sama se stále snaží vzdělávat a držet krok s novými poznatky oblasti psychologie a pedagogiky.

doc. Mgr. Martina Musilová Ph.D.

lektorka Dialogického jednání

teatroložka, divadelnice, pedagožka KATaP DAMU (Praha) a KDS FF MU (Brno), ředitelka Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví na při Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (https://www.autorskeherectvi.cz/). Vedle experimentace v dialogickém jednání má vášeň i pro experimentální tvorbu Ivana Vyskočila, Ernsta Jandla, Gertrudy Steinové, Věry Linhartové a v poslední době i Roberta Laxe.

Prof. Přemysl Rut

lektor kurzu Učebnici? Ne, raději zpěvník!

vystudoval na DAMU divadelní režii (1979), ale na jevišti začínal s Nedivadlem Ivana Vyskočila už v roce 1972 jako klavírista a zpěvák. Po pěti letech ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1980–84) a po zákazu kabaretů na tamní Malé scéně se vrátil do Prahy, kde založil a vedl Malé české divadlo jako společenství profesionálních divadelníků pracujících v amatérských podmínkách (1986–91) a zároveň s Karlem Krausem, Václavem Havlem ad. spoluredigoval samizdatový časopis O divadle. Po roce 1989 žil jako svobodný spisovatel a muzikant, je autorem knih veršů, povídek a esejů (za „knihu o příběhu Pan Když a slečna Kdyby dostal roku 2005 Cenu Toma Stopparda). Natočil stovky rozhlasových pořadů (Prix Bohemia 1993 a 98), od roku 2004 především s Markétou Potužákovou, s níž také učí na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Jeho pedagogickým, teoretickým i praktickým zájmem je historie a interpretace písně. České autorské písni věnoval dvě rozsáhlé komentované antologie Gloria i gaudium /česká písnička mezi kostelem a hospodou/ a Orchestrion v hlavě /česká písnička mezi poezií a divadlem/ (Výroční cena nakladatelství Vyšehrad 2014). Kromě toho publikoval mj. knihu „esejů se zpěvy“ Písničky (Petrov, Brno 2001) a pedagogickou knihu Parlando cantabile – od řeči ke zpěvu a zpět (Brkola, Praha 2017). Píseň (lidová i autorská, česká i světová, klasická i populární) je též středem dramaturgie programů Okolostola, kterých s Markétou Potužákovou a přáteli uvedl od roku 2008 přes dvě stě padesát.

doc. Markéta Potužáková, Ph.D.

lektorka kurzu Učebnici? Ne, raději zpěvník!

vystudovala herectví na DAMU (1990), v téže době zakládající členkou divadelního spolku Kašpar. V letech 1994-1997 studium na Théâtre École du Passage v Paříži, po návratu herečkou česko-francouzského Divadla Na voru (později Golem Théâtre) hrajícího převážně ve Francii. Od roku 2007 učí přednes na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU a ve své jevištní práci se zaměřuje na projekty mezi divadlem a slovesností: scénická čtení, rozhlasové cykly a zejména programy společenství Okolostola, které roku 2008 založila s Přemyslem Rutem. Publikace: Psáno ústy, čteno ušima; pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku (Brkola, Praha 2013), Téměř vždycky trapným dojmem; antologie textů o verši básnickém a dramatickém se zřetelem k tzv. přednesu (spolueditor Přemysl Rut, NAMU, Praha 2018.

MgA. Tereza Durdilová Ph.D.

lektorka kurzů Vyprávění malbou a Stopaři příběhů

Absolvovala na DAMU scénografii a Katedru autorské tvorby a pedagogiky. Věnuje se dokumentárnímu divadlu, režii, scénografii a kreativní pedagogice. Je zakládající členkou divadelního spolku TisíciHRAn, který vytváří dokumentární inscenace o historii 20.století zejména pro školy. Je lektorkou dialogického jednání na DAMU. Dlouhodobě spolupracuje se Společností pro kreativitu ve vzdělávání.

MgA. Zuzana Pártlová, Ph.D.

Lektorka dialogického jednání v kurzu SCHOLÉ .

Externí pedagog Katedry autorské tvorby a pedagogiky, DAMU v Praze, koordinátorka kurzu celoživotního vzdělávání na DAMU “Kreativní pedagogika-pedagogická kondice”, lektorka Dialogického jednání.

Původně vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu na PedFUK v Praze. Zásadně ji ovlivnilo setkání s  Ivanem a Evou Vyskočilovými a Dialogickým jednáním, které ji přivedlo do kurzu Kreativní pedagogiky a následně do doktorského studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, kde od roku 2015 působí jako pedagog. Mezitím trochu procestovala svět, věnovala se mezinárodnímu dobrovolnictví jako lektorka školitelů ve sdružení INEX, spolupracovala s Libri Prohibiti ve vedení projektu na podporu nezávislých knihoven na Kubě, učila cizí jazyky, a přlnula k buddhismu. Dodnes příležitostně překládá a tlumočí z angličtiny. Zajímá ji člověk, svobodný projev hlasu a těla, otevřené srdce a lehká hlava. A co je pod či za naší takzvanou identitou.

doc. Mgr. Radek Marušák

Lektor kurzu Základy dramatické výchovy

Radek Marušák je vedoucí katedry výchovné dramatiky na DAMU, přes 20 let působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a dramatické výchovy na základních, středních a základních uměleckých školách. Jeho velkým tématem je osobnostní rozvoj a učení prostřednictvím dramatizací a zapojování dramatických prvků do běžného vzdělávání.

prof. PhDr. Jana Pilátová, emeritní profesorka DAMU

Lektorka divadelní antropologie a autorského čtení v kurzu Scholé.

Prof. PhDr. Jana Pilátová (narozena 11. 2. 1945 v Praze.) je vysokoškolská pedagožka, teoretička, kritička a dramaturgyně. Vyučuje divadelní antropologii a kreativitu, práce o zkušenosti z tvůrčích dílen, překlady teatrologické literatury.
Studovala teatrologii a psychologii na FFUK. Byla roku 1968 na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. Pracovala jako redaktorka (nakladatelství Orbis, Panorama) a v Polském kulturním středisku. Od roku 1990 učí na DAMU o proměnách divadla (hlavně XX. století), vede interpretační a divadelně antropologický seminář a dílny. 

Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D.

lektorka kurzů řečové výchovy

studovala divadelní vědu na FFUK a herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU u prof. Ivana Vyskočila a jeho kolegyň Ady Fryntové a doc. Libuše Válkové. To zakončila disertací s názvem „K naplněnému sdělení“, kde mimo jiné analyzovala promluvy několika známých kazatelů z hlediska řeči, hlasu a věrohodnosti projevu.

Od r. 2012 působila na DAMU na Katedře autorské tvorby jako pedagog přednesu a řečového jednání, později i v kurzu celoživotního vzdělávání Kreativní pedagogika.

V současnosti se věnuje rodičovským povinnostem, i tak ale nachází čas pro pokračování v pedagogické činnosti v programech pro učitele, chrámové lektory a budoucí kazatele. 

Spolupracovala s Českým rozhlasem a přes deset let působí v televizi Noe, pro kterou připravuje a v níž moderuje některé publicistické pořady (Dům ze skla?, Kulatý stůl či K jádru věci). Příležitostně uvádí koncerty klasické hudby a jiné kulturní události.

„Teprve vyslovením něco plně víme, řečené teprve plně vidíme,“ napsal kdysi filozof Jan Patočka. A Ivan Vyskočil k tomu dodával: „…řeč je potřeba a umění věcně sdělit, věcně, sdělně spolu mluvit a odpovědně se domluvit.“ A ke svému psychosomatickému konceptu veřejného vystupování tento otec české divadelní alternativy říkával: „Jde o sebepoznání a zrání, cestu k dospělosti, k tvořivé aktivitě, k vnímavosti, odpovědnosti a k radosti z existence.“ 

Ať je nám dopřána…

PhDr. Hana Holubkovová

lektorka Čtenářského klubu

PhDr. Hana Holubkovová je knihovnice, překladatelka a lektorka. Vede čtenářský klub na ZŠ, připravuje a vede semináře a workshopy pro učitele a knihovníky.

Působila v projektech Nové školy., o.p.s.: Čtenářské kluby (2016-2018, 1. stupeň ZŠ, zaměření na děti s odlišným mateřským jazykem) a Učíme se příběhem (2018-2021, 2. stupeň ZŠ, rozvoj čtenářských dovedností na základ naratologie), se kterou spolupracuje i nyní jako lektorka.

Má ráda knihy i jejich čtenáře. www.holubkovova.cz

doc.Mgr.,MgA.Ivana Sobková

Lektorka kurzů s tematikou dramatické výchovy. Vystudovala obor ČJ-HV na Pedagogické fakultě UK a obor Dramatická výchova na DAMU. Průběžně prošla zkušeností s výuku na MŠ, ZŠ i SŠ. V současnosti pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU (Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží, Herecká propedeutika, Divadelní projekty), PedF UK (Katedra preprimární a primární pedagogiky se zaměřením na dramatickou výchovu) a Základní umělecké školy na Praze 3 (vedoucí literárně dramatického oboru, www.kukdivadlo.cz). Lektorka kurzů dramatické výchovy (např. Dramatická výchova pro současnou školu, Dramatická výchova ve škole, Základy dětského divadla).

Motto: “Co děti dělají, je pro mě mnohem významnější, než co vidí a slyší.“  WINIFRED WARDOVÁ

PhDr. Oswald Schorm

lektor Psychologie komunikace

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obory český jazyk – psychologie a jednooborová psychologie, Gestalt Institutu (IGAP), NLP practitioner (Devon School), působí jako terapeut, kouč. Odborný asistent na VŠ, jako lektor a konzultant pracoval s klienty z mnoha českých a zahraničních firem. Zaměřuje se na rozvoj profesionálního a osobnostního potenciálu.

“Komunikace a prezentace je výměna informací, slov, energie s vnitřním či vnějším posluchačem. Hledáme rovnováhu vytvářeného vztahu a vzájemného výsledku komunikace. Naše vlastní představy se setkávají s představami posluchačů. Porozumět sobě je stejně důležité, jako se vžít do role druhého a vnímat kontext situace. Překonáním vlastních komunikačních zábran uvolňujeme vlastní zdroje a zveme druhé ke společnému dialogu.”

MgA. Marcela Šiková

Lektorka kurzů Dialogické jednání. Externí pedagog KATaP, herečka.

Vystudovala dramatický obor na VOŠ umělecká ve Zlíně a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, se kterou dále spolupracuje jako externí pedagog. Dlouhodobě působí ve  v.p.s. Zdravotní klaun, při tvorbě audionahrávek Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, v divadelních společnostech Bořivoj, Náměstíčko, Starý návrat, Mim a Krapet, několik sezon také v písňovém pořadu Okolostola Přemysla Ruta a v Thalií ověnčené inscenaci Hrdý Budžes.

akad. mal. Alena Laufrová

Lektorka kurzů Výtvarné směřování a Vyprávění malbou.

Vystudovala VŠUP v Praze, ateliér užitkové a ilustrační grafiky u prof. Zdeňka Sklenáře

Věnuje se volné grafice, v posledních letech převážně kombinovanému slepotisku, pastelu a kresbě, nyní především práci s papírem. Vedle toho učila výtvarnou výchovu na základní i střední škole (Taneční škola Duncan Centre, Střední škola uměleckoprůmyslová škola, Plzeň) a věnuje se arteterapii s dětmi, mládeží a dospělými s handicapem. Pořádá workshopy („Já jsem kniha“ apod.)

Její tvorba byl prezentována na více jak 50 samostatných výstavách v České republice i v zahraničí, zúčastnila se mnoha mezinárodních výstav (Interart Poznaň, Polsko, International Mail Art Granada, Španělsko, Mezinárodní exlibris – Kongres, Německo, Los Angeles apod.)

Její práce byly několikrát oceněny (např. cena Spolku sběratelů a přátel exlibris na Festivalu komorní grafiky SČUG Hollar, 2003, cena za hlubotisk v soutěži Grafika roku, Praha, 2004, čestné uznání za komorní grafiku v soutěži Grafika roku, Praha, 2009 apod.)  Je zastoupena ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze, v Národní galerii, Praha, v Ermitáži, Leningrad, v National Muzeum ve Washingtonu apod.

Je členkou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

Mgr. Petra Hůlová, Ph.D.

lektorka kurzů tvůrčího psaní

Patří mezi nejpřekládanější české autory, Je držitelkou většiny prestižních literárních cen (Magnesia Litera, Kniha Roku LN, Cena Jiřího Ortena, Cena Josefa Škvoreckého). Je autorkou mnoha románů (mj. Paměť mojí babičce, Umělohmotný třípokoj, Macocha, Stručné dějiny Hnutí Nejvyšši karta aj. Je také autorkou divadelních her, scénářů a multižánrových projektů. Je jednou ze zakladatelů Asociace spisovatelů a v rámci amerického programu SIT působí v Praze též jako lektorka tvůrčího psaní a současné české literatury.

Lucie Kukulová

Lektorka kurzu Lidová píseň v dramatické výchově, Základy dramatické výchovy, asistentka v kurzech hlasové výchovy.

Odmalička se věnuje divadlu a hudbě. Po gymnáziu (které si přerušila rokem v USA)  studovala Konzervatoř J. Ježka (zpěv), vystupovala v muzikálech (např. Jesus Christ Superstar, Vlasy) a věnovala se hudbě, divadlu, produkci, učení, překládání, výtvarným činnostem, výchově dětí a stavebním rekonstrukcím :-).  Ve svém  domě (Husova 9/Zlatá 5, Praha 1) pořádá kulturní akce, výstavy, koncerty, přednášky a workshopy už od r 2003, kdy též založila první české jazzové hudební vydavatelství Amplión Records.  Od r 2011 vede Dětský divadelní soubor Kukadýlko v Dobřichovicích, kde působí i jako organizátorka kulturních akcí a herečka a režisérka Dobřichovického divadelního souboru. Vyučovala angličtinu, zpěv a hlasovou výchovu. Na DAMU  absolvovala v rámci CŽV dvouleté kurzy Základy dramatické výchovy na KVD a Kreativní pedagogiku na KATAP, kde se spřátelila s Evou Čechovou a společně založily Ateliér živé pedagogiky a tvorby.

Mgr. Jana Krunclová

Lektorka kurzu DušeVní servis.

Jana má za sebou několikaletou praxi jako poradenská pracovnice. Náplní její práce bylo a je poskytování podpory studentům a mladým dospělým během jejich studia.

V rámci své praxe se věnovala zejména podpoře studentů se specifickými potřebami, včetně studentů s psychickými obtížemi nebo duševním onemocněním. Svoji pozornost zaměřuje také na přípravu a přímou realizaci projektů, ve kterých spatřuje smysl, které pomáhají zdokonalovat stávající služby, bořit bariéry a zavedené stereotypy ve společnosti. 

Nyní působí i v organizaci Ordinarius z.s., která se zabývá podporou rodin, dětí a škol v oblasti duševního zdraví. 

Ve svém volném čase se již několik let věnuje také ochotnickému divadlu. Divadelní dovednosti se v současnosti snaží přenést i v rámci poradenství pro lepší práci s emocemi, neboť svět divadelních prken a našeho prožívání je hodně úzce propojen.

Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Lektorka kurzu DušeVní servis.

Alena je sociální pedagožka a sociální pracovnice, srdcem i duší preventistkou. Vedle dvou zmíněných oborů je absolventkou oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotních zařízeních. Působí jako poradkyně, krizová interventka a lektorka vzdělávacích, preventivních a destigmatizačních seminářů v oblasti duševního zdraví. Svoji profesní praxi začala již při studiu jako lektorka programů specifické primární prevence, pracovala jako učitelka na základní škole, pedagožka volného času, sociální pracovnice Centra protidrogové prevence a terapie a poté také Ledovce, z.s. Jako odborná garantka zajišťuje projekt PODUZ realizovaný při IPC ZČU a službu podporovaného vzdělávání dostuduj.fit., realizovanou Fokusem Praha. Nyní je hlavně vedoucí spolku Ordinarius. z.s., kde působí jako hlavní garant poradny DušeVní servis.

Jana Hradilková

Lektorka kurzu Divadlo v písničkách

Bohemistka, herečka, knihovnice, hudebnice, aktivistka, lektorka. Iniciátorka, pořadatelka a produkční kuIturně-dramatických událostí ve veřejném prostoru, z nichž některé přerostly do dlouhodobých projektů (Refufest, Magorova studánka, Kočovné konference, komunitní recyklační nakladatelství Koleno, iniciativa Babičky bez hranic). Má rozsáhlé zkušenosti práce s lidmi z různých občanských spolků, které založila či pomáhala zakládat od počátku 90tých let. Dlouhodobě podporuje lidi s motivací ovlivňovat kvalitu veřejného prostoru. Své zkušenosti zúročila jako vyučující v rámci zahraničního programu World learning pro studenty severoamerických univerzit se zájmem o českou kulturu a společnost, kde vedle semináře o propojení umění a občanského angažmá vedla i kurzy lidové písně. Stále se vzdělává a skrze své originální akce své poznatky ráda sdílí a předává dál. Založila a vede dámský vokální soubor Těsto, které od jara 2020 animuje méně známé lidové písně, posbírané a uchované sběrateli 19.století.

Ing. Ester Jánošiová, MAIA

Lektorka Feldenkraisovy metody

Ester je certifikovanou lektorkou metody Feldenkrais® s mezinárodní akreditací Euro TAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a členkou IFF (International Feldenkrais® Federation).Absolvovala čtyřletý výcvik Feldenkrais® International Training Program ve Vídni pod vedením Jeremy Krausse, osobního žáka Dr. Moshé Feldenkraise, na který navázala účastí na master classes špičkových učitelů z USA, Itálie, Německa a Izraele.Ester vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement®) a individuální lekce Funkční Integrace. Svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu.

Mgr. MgA. Václav Zimmermann

Lektor divadelní improvizace. Herec. Vystudoval Výtvarnou tvorbu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a poté i Autorské herectví na Katedře Autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde nyní asistuje disciplínu Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Ve své lektorské praxi se zabývá tématem “klid” vs “neklid” v situaci jevištního jednání. Aktivně se věnuje divadelní improvizaci se souborem České národní improvizační divadlo.Spolupracoval s divadelním souborem Vosto5 (Kolonizace v Divadle Archa), dále je členem uskupení České národní improvizační divadlo, zabývající se autorskými formami jevištní improvizace. Pochází z Provodova (okr. Zlín), nyní žije a tvoří v Praze.

MgA. Jitka Nejedlá

MgA. Jitka Nejedlá

lektorka Výtvarného směřování s akvarelem

Absolventka katedry Alternativního a loutkového divadla oboru scénografie na pražské DAMU) – divadelní scénografie. Působí jako kostýmní výtvarnice, scénografka a ilustrátorka, je kmenovou výtvarnicí Geisslers Hofcomoedianten. Hostuje i v jiných českých divadlech, kromě ryze divadelní tvorby se věnuje volné ilustraci a akvarelové malbě. Má zkušenosti s výtvarnou pedagogikou. Je lektorkou dětských workshopů v rámci divadelních festivalů, scénografických kurzů pro dospělé a učila  scénografii na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé. Nerada fotí, proto si všechny krásy zaznamenává akvarelovou malbou přímo v plenéru. Potkáte ji určitě se skicákem a barvami v kapse.

MgA. Petr Jediný Novotný

Lektor Autorského čtení

Práci s textem má jako neodmyslitelnou životní náplň. Jeho rodina se písmenky živí po tři generace, on prošel vůbec prvními hodinami tvůrčího psaní v ČR (na gymnáziu Josefa Škvoreckého s Alexandrou Berkovou), dále žurnalistikou na FSV UK, Literární akademií (pod dohledem Daniely Fischerové a Milana Uhdeho) a katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU (veden Ivanem Vyskočilem či Přemyslem Rutem). Téměř dekádu pracoval jako editor v médiích, přes 20 let pak působí jako knižní redaktor, nejraději ve spolupráci s prvoautory. Na DAMU se nyní věnuje jako externí pedagog seminářům o autorském textu (včetně dílen autorského psaní), vztah autora a redaktora zpracovává tamtéž i jako doktorand. Text prověřuje rovněž z druhé strany jako autor – přes 30 let účinkuje v autorské divadelní dvojici Krvik Totr (www.krviktotr.cz), písňové texty pak realizuje 20 let ve své kapele Filtr (www.filtruj.cz). Ve volném čase si velice rád zavře knížku.

MgA. Milena Ndiaye Hradecká

MgA.Václav Trojan, PhD.